Thông điệp chính là các anh chị quản lý cấp trung và cấp cao hãy cố gắng để làm những người lãnh đạo thực sự,…

Thông điệp chính là các anh chị quản lý cấp trung và cấp cao hãy cố gắng để làm những người lãnh đạo thực sự, hiểu và yêu thương các anh chị em có cấp độ thấp hơn mình, hãy công bằng, trân trọng và biết giữ họ, vì hiền tài không chỉ quan trọng với doanh nghiêp mà họ là chính doanh nghiệp.
Chắc thông điệp hợp ý Đảng lòng dân nên FE lại nhất 😀

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *