THẦY THÍCH PHƯỚC TIẾN

THẦY THÍCH PHƯỚC TIẾN.
ĐỪNG BAO GIỜ COI THƯỜNG LUẬT NHÂN QUẢ.
cứ làm mưa làm gió.
Gieo đau khổ cho người.
Cứ chấp mê bất ngộ.
mỗi khi quả báo đến.
Đừng than thân trách phận.
ác giả thì ác báo.
Hãy thức tỉnh quay đầu.
Sớm ngộ giác hướng thiện..
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT..

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *