——– TÁN PHẬT ——– , A DI ĐÀ PHẬT

——– TÁN PHẬT ——–
A DI ĐÀ PHẬT.. Thân kim sắc.
Tướng hào quang minh vô đẳng luân..
Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di.
Hám mục trừng thanh tứ đại hải,
Quang trung hóa phật vô số ức,
hóa bồ tát chúng diệc vô biên,
Tứ thập bát nguyện..
Độ chúng sanh..
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn..
NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT..
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT.
NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT..

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *